Secretary/Treasurer

Jiban Ghimire
General Secretary

Sarita Uadhaya
Secretary

Sadhu Sharan Purwe
Secretary

Uttam Narayan Kharel
Secretary

Sundar Kumar Shrestha
Treasurer